homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

Źródła homoseksualizmu

Według tej teorii orientacja homoseksualna jest wynikiem kombinacji wrodzonych predyspozycji i czynników środowiskowych.

Konkretnie: powstaje na bazie pewnych odziedziczonych cech osobowości, na które nałożyły się nieprawidłowa struktura rodzinna oraz/lub inne negatywne przeżycia w dzieciństwie i wynikające z nich urazy (zranienia) emocjonalne.

Oznacza to, że pewne cechy wrodzone sprawiają, że człowiek staje się bardziej wrażliwy na bodźce społeczne prowadzące do homoseksualizmu. Jednak z drugiej strony - nie wszystkie osoby o tych cechach wrodzonych zostają homoseksualistami.

Praktyka oraz badania naukowe wskazują na prawdziwość tej teorii.

Konsekwencje uznania teorii interakcyjnej:

 • traktowanie osób o skłonnościach homoseksualnych z należnym im szacunkiem i troską
 • pomoc homoseksualistom cierpiącym z powodu odczuwanych skłonności homoerotycznych, ukierunkowana nie tyle na akceptację swego homoseksualizmu, co uleczanie problemów psychologicznych i zranień leżących u podstaw problemów
 • możliwość autentycznej reorientacji seksualnej.

Teoria interakcyjna

Teoria ta zakłada, iż orientacja homoseksualna powstaje na bazie odziedziczonych cech osobowości, na które nałożyły się nieprawidłowa struktura rodzinna oraz/lub negatywne przeżycia seksualne w dzieciństwie i wynikające z nich urazy (zranienia) emocjonalne. Pociąg do własnej płci jest zatem symptomem problemów nie związanych bezpośrednio z zachowaniami seksualnymi. Jednym z takich problemów jest np. brak pozytywnej tożsamości płciowej, identyfikacji z własną płcią.

Czynniki wrodzone:

Chodzi tu o cechy osobowości, których występowanie sprzyja rozwojowi zaburzenia więzi z własną płcią. Cechy osobowości są czynnikiem wrodzonym, w znacznym stopniu uwarunkowanym genetycznie. Powstają na bazie cech temperamentalnych, zależnych od typu układu nerwowego. Cechami osobowości, które sprzyjają u chłopców powstawaniu braku identyfikacji z własną płcią są: wrażliwość, delikatność, łagodność, zdolności artystyczne, brak agresywności.

Wśród cech temperamentu potencjalnie prowadzących do rozwoju zaburzenia więzi z własną płcią można wymienić: nadmierną wrażliwość, posiadanie bardziej artystycznej natury. Wiele z tych mężczyzn i kobiet wykazuje także większą wrażliwość na wszelkie bodźce. Oczywiście, nie oznacza to, że wszystkie wrażliwe dzieci staną się homoseksualne. (1)

Nieprawidłowa sytuacja rodzinna i środowiskowa:

Czynnikiem spostrzeganym jako najważniejszy w powstawaniu męskiego homoseksualizmu jest brak pozytywnej i wiążącej relacji z ojcem: alienacja w stosunku do ojca we wczesnym dzieciństwie, ponieważ ojciec był odbierany jako ktoś wrogi lub daleki, gwałtowny lub alkoholik. (2)

Jednakże na powstawanie homoseksualizmu ma wpływ także matka. Wobec chłopców - matka nadopiekuńcza, nie pozwalająca synowi na uzyskanie męskiej niezależności (3) a także matka oczekująca od chłopców wsparcia emocjonalnego, którego nie otrzymuje od ojca dziecka (4) . Jeśli chodzi o podstawy pociągu homoseksualnego u dziewcząt - problemem może być matka emocjonalnie niedostępna (5) .

Kolejnym problemem przyczyniającym się do powstawania preferencji homoseksualnych są rodzice, którzy nie zdołali ukierunkować identyfikacji z własną płcią (6) .

W relacjach z rodzicami ważną rolę w powstawaniu predyspozycji do homoseksualizmu mają także:

 • oddzielenie od rodzica w krytycznym okresie rozwojowym (7)
 • utrata rodzica z powodu śmierci lub rozwodu (8)

Ostatnią grupę czynników środowiskowych sprzyjających powstawaniu męskiego homoseksualizmu stanowią problemy wynikające z alienacji z męskich grup odniesienia (grupy rówieśnicze, sportowe):

 • brak zabaw polegających na siłowaniu się lub bijatyce (9)
 • niechęć do sportów zespołowych (10)
 • brak koordynacji ręki i oka, a w konsekwencji dokuczanie przez kolegów (11)
 • brak identyfikacji z rówieśnikami tej samej płci (12)
 • fobia społeczna lub ekstremalna nieśmiałość (13)

W niektórych przypadkach, pociąg płciowy do osób tej samej płci lub homoseksualna aktywność towarzyszą pacjentom z zidentyfikowanymi schorzeniami psychologicznymi, takimi jak:

 • silna depresja (14)
 • myśl samobójcze (15)
 • ogólny niepokój
 • nadużywanie środków chemicznych
 • zakłócenia zachowań u młodzieży
 • zaburzenia osobowości typu borderline (16)
 • schizofrenia (17)
 • patologiczny narcyzm (18).
W niektórych wypadkach zachowanie homoseksualne pojawia się później w życiu jako reakcja na przeżycie traumatyczne takie jak aborcja (19) czy głębokie poczucie samotności (20).

O rozwoju skłonności homoseksualnych u kobiet możesz przeczytać w następujących miejscach:

Rozwój homoseksualizmu u kobiet

Korzenie lesbianizmu

Wczesne doświadczenia seksualne

Trzecia grupa czynników wywołujących podatność na powstanie pociągu seksualnego do tej samej płci to negatywne przeżycia seksualne w dzieciństwie lub wczesnej młodości. Badacze podkreślają wagę doświadczeń seksualnych z czasów dzieciństwa, i to zarówno homo- jak i heteroseksualnych. Należą do nich przede wszystkim wykorzystanie seksualne lub gwałt (21).

Innym źródłem, retrospektywnie raportowanym przez wielu homoseksualistów jest uzależnienie od pornografii. Ten aspekt problemu jest tu wyłącznie sygnalizowany, ponieważ brak badań naukowych wykazujących to jednoznacznie, jednak jest sygnalizowany przez różnych autorów (22].

Natomiast niewątpliwie silnym czynnikiem wpływającym na powstanie homoseksualnych odczuć jest doświadczenie homoerotycznego seksu w okresie dzieciństwa lub młodości (szczególnie jeśli było to pierwsze doświadczenie seksualne). Jest za to najprawdopodobniej odpowiedzialny mechanizm imprintingu (wdrukowania), czyli wytworzenie się przywiązania. Jeżeli doświadczenie ma miejsce w krytycznym okresie rozwoju, łańcuch odruchowy jest krótki (tj. bodziec warunkowy znajduje się blisko bodźca bezwarunkowego) i nie zostaje zmodyfikowane, może mieć wpływ na późniejsze zachowania. Zjawisko to, dobrze rozpoznane u zwierząt, występuje również u ludzi. Niektórzy badacze przypisują imprintingowi ważną rolę w powstawaniu nałogów seksualnych (23).

Podsumowanie:

Jak widać, teoria interakcyjna jest najlepiej udokumentowana z wszystkich teorii mówiących o źródłach homoseksualizmu.

Można ją podsumować następująco:

 • Jeśli na wrodzone cechy osobowości nałoży się wadliwa struktura rodzinna, prowadzi to do zaburzenia tożsamości płciowej.
 • Jeżeli do tego nałożą się negatywne doświadczenia seksualne w dzieciństwie - istnieje wysokie prawdopodobieństwo powstania pociągu do tej samej płci.
 • Trzeba podkreślić, że pociąg seksualny do własnej płci nie wynika bezpośrednio z cech biologicznych. Nie jest też wyłącznie wynikiem działania środowiska, w którym dziecko dorasta. Jest kombinacją czynników biologicznych i wpływu środowiska.

Teoria ta stanowi podstawę terapii, która nastawiona jest na uzdrowienie zranień psychicznych leżących u podstaw problemu.

Należy podkreślić, iż teoria interakcyjna, prezentowana powyżej jest rezultatem badań naukowych i doświadczeń klinicznych z pracy z klientami przede wszystkim o homoseksualizmie egodystonicznym. Ponieważ seksualność człowieka jest jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień psychologicznych, niewykluczone są inne drogi rozwoju homoseksualizmu. Nie została jednak do tej pory opracowana żadna teoria naukowa, która pokazywałaby jak do rozwoju homoseksualizmu mogłoby dojść w sposób nie uwzględniających zaburzeń w relacjach społecznych.


(1) Cohen R. (2002) Wyjść na prostą. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu. Wyd. WAM i Światło?Życie, s. 64.

(2) Apperson L., McAdoo, W. (1968) Parental factors in the childhood of homosexuals. Journal of Abnormal Psychology. 73, 3: 201 ? 206.(artykuł płatny)
Bene E. (1965) On the genesis of male homosexuality: An attempt at clarifying the role of the parents. British Journal of Psychiatry. 111: 803 - 813.(artykuł płatny)
Bieber I. et al. (1962) Homosexuality: A Psychoanalytic Study of Male Homosexuals. NY: Basic Books.
Fisher S., Greenberg R. (1996) Freud Scientifically Reappraisal. NY: Wiley and Sons.
Pillard R. (1988) Sexual orientation and mental disorder. Psychiatric Annals. 18, 1: 52 - 56.
Sipova I., Brzek A. (1983) Parental and interpersonal relationships of transsexual and masculine and feminine homosexual men. (w: Homosexuals and Social Roles. NY: Haworth). 75 - 85.

(3) Bieber T. (1971) Group therapy with homosexuals. (w: Kaplan H., Sadock B. Comprehensive Group Psychotherapy, Wiliams and Wilkins: Baltimore MD).
Bieber I. et al. (1962) Homosexuality: A Psychoanalytic Study of Male Homosexuals. NY: Basic Books.
Snortum J., Gillespie J., Marshall J., McLaughin J., Mosberg L. (1969) Family dynamics and homosexuality. Psychological Reports. 24: 763 - 770. (artykuł płatny)

(4) Fitzgibbons, R (1999) The origins and therapy of same-sex attraction disorder.(w: Wolfe C. Homosexuality and American Public Life. Spense) 85 - 97

(5) Bradley, S., Zucker, K. (1997) Gender identity disorder: A review of the past 10 Years. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Pschiatry. 34, 7: 872 - 880. (artykuł płatny)
Eisenbud R. (1982) Early and later determinants of lesbian choice. Psychoanalytic Review. 69, 1: 85 - 109

(6) Bradley S., Zucker K. (1997) op.cit.

(7) tamże.

(8) tamże.

(9) Friedman, R. Stern, L. (1980) Juvenile aggressivity and sissiness in homosexual and heterosexual males. Journal of the American Academy of Psychoanalysis. 8, 3: 427 - 440.
Hadden, S. (1967a) Male homosexuality. Pennsylvania Medicine. Feb.: 78 - 80

(10) Thompson, N. Schwartz, D., McCandles, B., Edwards, D. (1973) Parent-child relationships and sexual identity in male and female homosexuals and heterosexuals. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 41, 1: 120 - 127. (artykuł płatny)
Bailey, J., Miller, J., Willerman, L. (1993) Maternally rated childhood gender nonconformity in homosexuals and heterosexuals. Archives of Sexual Behavior. 22, 5: 461 - 469. (artykuł płatny)

(11) Fitzgibbons, R. (1999) The origins and therapy of same-sex attraction disorder. (w: Wolfe, C. Homosexuality and American Public Life. Spense) 85 - 97.
Newman, L. (1976) Treatment for the parents of feminine boys. American Journal of Psychiatry. 133, 6: 683 - 687.

(12) Hockenberry, S., Billingham, R. (1987) Sexual orientation and boyhood gender conformity: Development of the boyhood gender conformity scales (BGCS) Archives of Sexual Behavior. 16, 6: 475 - 492. (artykuł płatny)
Whitam, F. (1977) Childhood indicators of male homosexuality. Archives of Sexual Behavior. 6, 2: 89 - 96.(artykuł płatny)

(13) Golwyn, D., Sevlie, C. (1993) Adventitious change in homosexual behavior during treatment of social phobia with phenelzine. Journal of Clinical Psychiatry. 54, 1: 39 - 40.

(14) Fergusson, D., Horwood, L., Beautrais, A. (1999) Is sexual orientation related to mental health problems and suicidality in young people? Archives of General Psychiatry. 56, 10: 876 -888. (artykuł płatny)

(15) Herrell, R.,Goldberg, J., True, W., Ramakrishnan, V., Lyons, M., Eisen, S., Tsuang, M. (1999) A co-twin control study in adult Men: Sexual orientation and suicidality. Archives of General Psychiatry. 56, 10: 867 - 874. (artykuł płatny)

(16) Parris, J., Zweig-Frank, H., Guzder, J. (1995) Psychological factors associated with homosexuality in males with borderline personality disorders. Journal of Personality Disorders. 9, 11: 56 - 61
Zubenko, G., George, A., Soloff, P., Schulz, P. (1987) Sexual practices among patients with borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry.144, 6: 748 - 752. (artykuł płatny)

(17) Gonsiorek, J. (1982) The use of diagnostic concepts in working with gay and lesbian populations. (w: Homosexuality and Psychotherapy. NY: Haworth) 9 - 20.

(18) Bychowski, G. (1954 ) The structure of homosexual acting out. Psychoanalytic Quarterly. 23: 48 - 61.
Kaplan, E. (1967) Homosexuality: A search for the ego-ideal. Archives of General Psychology. 16: 355 -358.

(19) Berger, J. (1994) The psychotherapeutic treatment of male homosexuality. American Journal of Psychotherapy. 48, 2: 251 - 261.
de Beauvoir, S. (1953) The Second Sex. NY: Knopf:

(20) Fitzgibbons, R. (1999) op.cit.

(21) Beitchman, J., Zucker, K., Hood, J., DaCosta, G., Akman, D. (1991) A review of the short-terms effects of child sexual abuse. Child Abuse and Neglect. 15: 537 - 556.(artykuł płatny)
Bradley, S., Zucker, K. (1997) op.cit.
Engel, B. (1982) The Right to Innocence. Los Angeles: Jeremy Tarcher.
Finkelhor, D. (1984) Child sexual abuse: New theory and research. NY: The Free Press.
Gundlach, R., Riess, B. (1967) Birth order and sex of siblings in a sample of lesbians and non-lesbians. Psychological Reports. 20:61 - 62. (artykuł płatny)

(22) Por.: P. Carnes (2021): Od nałogu do miłości. Jak wyzwolić się z uzależnienia od seksu i odnaleźć praw­dziwe uczucie. Wyd. Media Rodzina Poznań;
Pornografia ? zagrożenie dla rodziny i społeczeństwa. Materiały z posiedzeń sejmowej Ko­misji Rodziny oraz senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Wyd. Komisja Rodziny Sejmu RP Warszawa 1999.

(23) A. Kępiński: (1973) Z psychopatologii życia seksualnego. PZWL Warszawa.